Regulamin

Regulamin rezerwacji i wynajmu „Apartamentów Na Fali - Morski, Błękity, Marynarski”

I. Informacje Ogólne.

Szanowni Państwo - będąc naszymi Gośćmi akceptujecie nasz regulamin!

Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu apartamentów oraz warunków pobytu. Prezentowany regulamin stanowi integralną cześć umowy wynajmu (rezerwacji). Każda osoba, która dokonuje rezerwacji, jednocześnie akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

II. Rezerwacje.

1. Klient kontaktuje się telefonicznie, wypełnia formularz kontaktowy/dokonuje rezerwacji na stronie www.apartamenty-pobierowo.com, przesyła na adres e-mail: pobierowonafali@gmail.com zapytanie dotyczące wybranego przez niego apartamentu celem dokonania rezerwacji.

2. Apartamenty Na Fali przesyłają na adres e-mail Klienta wstępne potwierdzenie rezerwacji, potwierdza ją telefonicznie lub wiadomością sms. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% wartości pobytu w ciągu 3 dni roboczych na konto podane na stronie internetowej.

3. Rezerwacja zostaje potwierdzona z dniem zaksięgowania na koncie wymaganej przedpłaty.

4. Rezerwacji stanowi umowę wynajmu, która wchodzi w życie pod warunkiem wpłaty zadatku za usługę.

5. Klient może anulować rezerwację telefonicznie lub pisemnie, drogą elektroniczną. Wpłacony zadatek podlega zwrotowi do 40 dnia przed planowaną datą pobytu, jednak prosimy pamiętać, że każdego Klienta traktujemy indywidualnie.

6. W przypadku przyjazdu większej ilości osób niż zadeklarowana podczas rezerwacji, Apartamenty Na Fali zastrzegają sobie prawo do uzyskania od Klienta dodatkowych opłat lub zerwania umowy, co wiąże się z nie udostępnieniem go Klientowi lub jego opuszczeniem przez Klienta.

7. W przypadku wcześniejszego wyjazdu lub późniejszego przybycia Apartamenty Na Fali nie zwracają pieniędzy za niewykorzystany pobyt.

8. Apartamenty Na Fali mogą anulować lub zmienić rezerwację, wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzeń niezależnych od Apartamentów Na Fali (awaria w Apartamencie lub inne zdarzenie losowe). Zmiana rezerwacji polega na udostępnieniu innego Apartamentu o podobnym standardzie w tej samej lokalizacji. W wypadku braku zgody Klienta na substytucyjny Apartament umowa ulega rozwiązaniu, a Apartamenty Na Fali mają obowiązek zwrotu Klientowi wpłaconego przez niego zadatku.

III. Warunki płatności.

1. Wymagana wpłata zadatku w wysokości 30% wartości pobytu lub całość kwoty w ciągu 3 dni roboczych.

2. Pozostałą część opłaty za pobyt należy uregulować przelewem w terminie do 5 dni przed przyjazdem lub gotówką w dniu przyjazdu

3. Klient obowiązany jest do uregulowania opłaty klimatycznej w wysokości 2,50 PLN/osoba z dobę.

4. Apartamenty Na Fali pobierają jednorazową kwotę serwisową za sprzątanie apartamentu w wysokości 250 pln za apartament.

IV. Warunki pobytu.

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, natomiast kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu. Ewentualny wcześniejszy przyjazd lub późniejszy wyjazd możliwy jest po uzgodnieniu , w zależności od dostępności apartamentów

2. We wszystkich apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz przebywania zwierząt domowych. Na wypadek naruszenia tego zakazu, niezależnie od opłaty serwisowej, najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów profesjonalnego czyszczenia apartamentu oraz neutralizacji powstałych w nim zapachów.

3. Apartament może być wynajęty dla maksymalnej liczby osób przedstawionej w prezentacji apartamentu na stronie internetowej wynajmującego

4. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, powstałe w związku z jego pobytem oraz pobytem osób przebywających wraz z nim w danym apartamencie. Szkoda oznacza w szczególności zniszczenie, uszkodzenie bądź utratę elementów wyposażenia oraz urządzeń apartamentu. Najemca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z naprawieniem powstałych szkód.

5. Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia zarządcy apartamentu o wystąpieniu szkody bądź też jej stwierdzeniu w dniu przyjazdu. Na wypadek braku takiego zgłoszenia, wszelkie szkody, stwierdzone przez zarządcę po zwrocie apartamentu przez najemcę, obciążają tego najemcę wraz z kosztami ich stwierdzenia za udziałem właściwego rzeczoznawcy. Analogiczne obowiązki oraz konsekwencje braku zgłoszenia, dotyczą wystąpienia awarii w urządzeniach oraz wyposażeniu apartamentu.

7. Klient obowiązany jest do poinformowania pracownika Apartamentów Na Fali o ewentualnym zagubieniu kluczy lub pilota . Wysokość odszkodowania ustalają Apartamenty Na Fali według własnej kalkulacji.

8. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 23.00 do 07:00 rano,goście zobowiązują się wykorzystywać obiekt jedynie do celów mieszkalnych – zabrania się organizowania imprez w obiekcie.

9. W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, obiekt zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościowi pobytu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.

10. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu należącego do Gościa, jak również za rzeczy wartościowe pozostawione w pokojach.

V. Ochrona danych osobowych RODO.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119). informuję, iż:

1. Administratorem klienta danych osobowych jest Suliland s.c.
Suliland s.c.. zobowiązuje się do przetwarzania danych swoich Klientów w ramach czynności związanych z realizacją Umowy oraz chronienia ich przed dostępem, użyciem, usunięciem lub ujawnieniem przed osobami trzecimi, jak również do przetwarzania powierzonych danych w sposób zgodny z obowiązującym właściwym prawem w sposób gwarantujący poufność i bezpieczeństwo danych osobowych.

2. Klienta dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane dowodu osobistego, numer telefonu kontaktowego, mail oraz ewentualnie danych swojej działalności gospodarczej niezbędnych do wystawienia faktury, w celu: podpisania umowy wynajmu czyli dokonania rezerwacji i zameldowania w obiekcie, wystawienia i przechowywania faktur.

4. Odbiorcami Klienta danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.

5. Klient wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych pracownikom obiektu, celem odpowiedniego działania naszych usług, z których Państwo korzystają.

6. Klient wyraża zgodę na przekazanie jego danych do księgowości Suliland s.c.

7. Klienta dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat.

8. Klient posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

9. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.